Art. 434. Kodeksu spółek handlowych

§ 1. Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd powinien zaoferować w drodze ogłoszenia.
§ 2. Ogłoszenie powinno zawierać:
1)    datę powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego,
2)    sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony,
3)    liczbę, rodzaj i wartość nominalną akcji podlegających prawu poboru,
4)    cenę emisyjną akcji,
5)    zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom,
6)    miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat,
7)    termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania,
8)    termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji; termin ten nie może być krótszy niż trzy tygodnie od dnia ogłoszenia,
9)    termin ogłoszenia przydziału akcji.
§ 3. Jeżeli wszystkie dotychczasowe akcje w spółce są akcjami imiennymi, zarząd może zrezygnować z dokonywania ogłoszeń. W takim przypadku wszyscy akcjonariusze powinni być poinformowani o treści ogłoszenia, o którym mowa w § 1, listami poleconymi. Termin do wykonania prawa poboru nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia wysłania listu poleconego do akcjonariusza.