UKŁAD
O ZAKAZIE PRÓB BRONI NUKLEARNEJ W ATMOSFERZE, W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ I POD WODĄ
sporządzony w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.
(Dz. U. z dnia 22 listopada 1963 r.)

Artykuł I
1. Każdy z Uczestników niniejszego Układu zobowiązuje się do zakazu, zapobiegania i niedokonywania jakichkolwiek próbnych eksplozji broni nuklearnej i jakichkolwiek innych eksplozji nuklearnych w jakimkolwiek miejscu znajdującym się pod jego jurysdykcją lub kontrolą:
a)    w atmosferze; poza jej granicami, włącznie z przestrzenią kosmiczną; pod wodą, włącznie z wodami terytorialnymi i pełnym morzem; i
b)    w jakimkolwiek innym środowisku, jeśli tego rodzaju eksplozja powoduje przedostawanie się opadów radioaktywnych poza zasięg granic terytorialnych państwa, pod którego jurysdykcją lub kontrolą dokonuje się takiej eksplozji. Bierze się przy tym pod uwagę, że postanowienia niniejszego punktu nie powinny stanowić przeszkody do zawarcia traktatu zmierzającego do zakazu na zawsze wszelkich próbnych eksplozji nuklearnych, włącznie z wszystkimi tego rodzaju eksplozjami pod ziemią, do którego zawarcia Uczestnicy będą dążyć, jak oświadczyli we wstępie do niniejszego Układu.
2. Każdy z Uczestników niniejszego Układu zobowiązuje się następnie do powstrzymywania się od składania, zachęcania lub jakiegokolwiek udziału w dokonywaniu jakichkolwiek próbnych eksplozji broni nuklearnej i jakichkolwiek innych eksplozji nuklearnych, gdziekolwiek by to było, których dokonywano by w jakimkolwiek ze środowisk wymienionych w ustępie 1 niniejszego artykułu lub które wywołałyby skutki wymienione w tymże ustępie.