Art. 945. Kodeksu cywilnego
§ 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:
1)   w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
2)   pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
3)   pod wpływem groźby.
§ 2. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.