Art. 956.Kodeksu cywilnego
Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu:
1)   kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;
2)   niewidomy, głuchy lub niemy;
3)   kto nie może czytać i pisać;
4)   kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;
5)   skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.