Art. 119. USTAWY z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

  1. Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości, poza elementami określonymi w art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, powinna zawierać:

1)   ustalenie, na jakie cele nieruchomość jest wywłaszczana;

2)   określenie przedmiotu wywłaszczenia przez podanie oznaczenia nieruchomości według księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz według katastru nieruchomości;

3)   określenie praw podlegających wywłaszczeniu;

4)   wskazanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości;

5)   wskazanie osoby, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości;

6)   zobowiązanie do zapewnienia lokali, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 5;

7)   ustalenie wysokości odszkodowania.

  1. Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i pkt 5, są nieobecne lub niezdolne do czynności prawnych, stosuje się art. 34 Kodeksu postępowania administracyjnego.