§ 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi

1. Pracownicy sądowi wyznaczeni przez prezesa sądu rejonowego lub przewodniczącego wydziału ksiąg wieczystych mogą samodzielnie:
1)   prowadzić księgi biurowe i inne urządzenia ewidencyjne;
2)   przyjmować wnioski o wpis do ksiąg wieczystych;
3)   zamieszczać w księgach wieczystych wzmianki o: wniosku, skardze na orzeczenie referendarza sądowego, apelacji i skardze kasacyjnej oraz usuwać je po uprawomocnieniu się orzeczenia;
4)   sporządzać zawiadomienia o treści wpisu;
5)   załatwiać wnioski o wydanie odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych, prowadzonych w systemie informatycznym;
6)   przyjmować wnioski o wydanie odpisów ksiąg wieczystych, których treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym;
7)   wydawać odpisy ksiąg wieczystych, których treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, na żądanie: sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego;
8)   przyjmować wnioski o wydanie odpisów dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych;
9)   wydawać odpisy dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych na żądanie: sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego;
10)  przyjmować wnioski o wydanie zaświadczeń na podstawie ksiąg wieczystych zamkniętych;
11)  umożliwiać przeglądanie ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet w ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych;
12)  udostępniać do przeglądania księgi wieczyste, których treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym;
13)  udostępniać notariuszom do przeglądania akta ksiąg wieczystych;
14)  prowadzić archiwum ksiąg wieczystych.
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, mogą pod kierunkiem sędziego lub referendarza sądowego zamieszczać w księdze wieczystej projekty wpisów.