Art. 5. USTAWY z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
§ 1. Statut spółdzielni powinien określać:
1)   oznaczenie nazwy z dodatkiem „spółdzielnia” lub „spółdzielczy” i podaniem jej siedziby;
2)   przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, o ile założono ją na czas określony;
3)   wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, może określać ich górną granicę;
4)   prawa i obowiązki członków;
5)   zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków;
6)   zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał;
7)   zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni;
8)   zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni.
§ 2. Statut ponadto powinien zawierać postanowienia, których wprowadzenia wymagają przepisy niniejszej ustawy, oraz może zawierać inne postanowienia.