Art. 35. USTAWY z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
1. Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, określa się odpowiednio:
1)   oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;
2)   powierzchnię nieruchomości;
3)   opis nieruchomości;
4)   przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania;
5)   termin zagospodarowania nieruchomości;
6)   cenę nieruchomości;
7)   wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
8)   wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy;
9)   terminy wnoszenia opłat;
10)  zasady aktualizacji opłat;
11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;
12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.
3. Ustanawianie odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych, wchodzących w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).
4. (uchylony).